АБ ПРАВЯДЗЕННІ ВЫБАРАЎ ДЭПУТАТАЎ МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ 28-ГА СКЛІКАННЯ

Датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў 28-га склікання пачалося сёння ў Беларусі, паведамляе БЕЛТА.

Прагаласаваць датэрмінова можна будзе па 17 лютага ўключна з 10.00 да 14.00 і з 16.00 да 19.00. Як растлумачылі ў Цэнтрвыбаркама, такое права прадастаўлена выбаршчыкам, якія ў дзень выбараў не будуць знаходзіцца па месцы свайго жыхарства. Пры гэтым афіцыйнага пацвярджэння прычын немагчымасці прыйсці на ўчастак для галасавання ў дзень выбараў не патрабуецца. Тым, хто 18 лютага, будзе за мяжой, у ЦВК рэкамендуюць пры наяўнасці магчымасці прагаласаваць датэрмінова, паколькі ў адрозненне ад выбараў Прэзідэнта і дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарах у мясцовыя Саветы стварэнне участкаў для галасавання за межамі краіны не прадугледжана.

Для таго, каб атрымаць бюлетэнь, выбаршчыку неабходна прад’явіць пашпарт або вадзіцельскае пасведчанне. Вайскоўцы тэрміновай службы могуць прагаласаваць па ваенным білеце, дзяржслужачыя — па службовым пасведчанні, студэнты — па студэнцкім білеце. Бюлетэнь выдадуць пры прад’яўленні пенсійнага пасведчання або пасведчання інваліда (пры наяўнасці ў іх фатаграфіі), даведкі органаў унутраных спраў (для тых, хто страціў пашпарт) і віду на жыхарства (для грамадзян Расійскай Федэрацыі, якія пастаянна пражываюць у Беларусі).

У залежнасці ад месца жыхарства чалавеку для абрання дэпутатаў у адпаведныя абласной, базавы і першасны ўзроўні Саветаў выдадуць да трох бюлетэняў. У ЦВК нагадалі пра змест і правілах іх запаўнення. У іх змяшчаюцца прозвішчы, імёны, імёны па бацьку кандыдатаў у дэпутаты ў алфавітным парадку, а таксама іх біяграфічныя дадзеныя. Пры галасаванні неабходна паставіць любы знак у квадраце справа ад прэтэндэнта, якога выбаршчык хацеў бы бачыць на пасадзе дэпутата. Калі выбар так і не ўдалося зрабіць, то выбаршчыку неабходна праставіць знак у квадраце справа ад слоў «Супраць усіх кандыдатаў».

У выпадку ўдзелу ў выбарах аднаго кандыдата ў дэпутаты ў бюлетэні будзе прапанавана прагаласаваць «За» ці «Супраць» яго, паставіўшы знак у адпаведным квадраце.

Запоўнены бюлетэнь апускаецца ў спецыяльную скрыню для галасавання.

Калі пры запаўненні бюлетэня была дапушчана памылка, неабходна звярнуцца да сябра выбарчай камісіі за паўторнай выдачай бюлетэня. Пры атрыманні чыстага сапсаваны здаецца члена ўчастковай камісіі і пагашаецца ва ўстаноўленым парадку.

Мясцовыя выбары ў Беларусі прызначаныя на 18 лютага. Кандыдатамі ў дэпутаты, па апошніх дадзеных, было зарэгістравана больш за 22,2 тыс. Чалавек. У агульнай складанасці паміж удзельнікамі кампаніі будзе размеркавана крыху больш за 18 тыс. Мандатаў.

Дарэчы, усяго на выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў створана больш за 18 тыс. Выбарчых акругаў. У прыватнасці, у Брэсцкай вобласці на выбарах ўтворана 2962 акругі, у Віцебскай — 3112, у Гомельскай — 3584, у Гродзенскай — 2389, у Мінскай — 3451, у Магілёўскай — 2556, у горадзе Мінску — 57.

Даведацца больш падрабязную інфармацыю аб правядзенні выбараў можна на  афiцыйнам сайце Цэнтральнай камiссii Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзенню рэспублiканскiх рэферэндумов.

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 28-ГО СОЗЫВА

Досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва началось сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Как пояснили в Цетризбиркоме, такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется. Тем, кто 18 февраля, будет за рубежом, в ЦИК рекомендуют при наличии возможности проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы создание участков для голосования за пределами страны не предусмотрено.

Для того, чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить паспорт либо водительское удостоверение. Военнослужащие срочной службы могут проголосовать по военному билету, госслужащие — по служебному удостоверению, студенты — по студенческому билету. Бюллетень выдадут при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида (при наличии в них фотографии), справки органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) и вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Беларуси).

В зависимости от места жительства человеку для избрания депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный уровни Советов выдадут до трех бюллетеней. В ЦИК напомнили о содержании и правилах их заполнения. В них содержатся фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты в алфавитном порядке, а также их биографические данные. При голосовании необходимо поставить любой знак в квадрате справа от претендента, которого избиратель хотел бы видеть на посту депутата. Если выбор так и не удалось сделать, то избирателю необходимо проставить знак в квадрате справа от слов «Против всех кандидатов».

В случае участия в выборах одного кандидата в депутаты в бюллетене будет предложено проголосовать «За» или «Против» него, поставив знак в соответствующем квадрате.

Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосования.

Если при заполнении бюллетеня была допущена ошибка, необходимо обратиться к члену избирательной комиссии за повторной выдачей бюллетеня. При получении чистого испорченный сдается члену участковой комиссии и погашается в установленном порядке.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты, по последним данным, было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

К слову, всего на выборах в местные Советы депутатов образовано более 18 тыс. избирательных округов. В частности, в Брестской области на выборах  образовано 2962 округа, в Витебской — 3112, в Гомельской — 3584, в Гродненской — 2389, в Минской — 3451, в Могилевской — 2556, в городе Минске — 57.

Узнать более подробную информацию о проведении выборов можно на официальном сайте Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.