Пасяджэнне калегіі Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь

27 снежня 2017 года ў цэнтры павышэння кваліфікацыі работнікаў лясной гаспадаркі пройдзе пасяджэнне калегіі Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Парадак дня:

  1. Аб ходзе ўкаранення сучасных інфармацыйных тэхналогій пры інвентарызацыі лясоў і лесаўпарадкавання. Выкананне РУП «Белдзяржлес» паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця.
  2. Аб выкананні арганізацыямі галіны прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця за студзень-лістапад, прагноз на студзень-снежань 2017 года
  3. Вынікі правядзення мерапрыемстваў па ўзнаўленні лясоў у 2017 годзе і задачы на ​​2018 год.
  4. Аб эфектыўнасці работы дрэваапрацоўчых вытворчасцей.

ЗАПРАШАЮЦЦА:

—    генеральныя дырэктара, галоўныя ляснічыя, галоўныя інжынеры, намеснікі генеральных дырэктараў па эканоміцы
—    дырэктара лясгасаў
—    кіраўнікі рэспубліканскіх арганізацый, падпарадкаваных Мінлясгасу
—    кіраўнікі структурных падраздзяленняў Мінлясгаса (па дадатковым спісе).

Прадстаўнікі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў лесу і прыродакарыстання, установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт», ДНУ «Інстытут лесу НАН Беларусі», Дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС

Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь

27 декабря 2017 года в центре повышения квалификации работников лесного хозяйства пройдет заседание коллегии Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Повестка дня:

  1. О ходе внедрения современных информационных технологий при инвентаризации лесов и лесоустройстве. Выполнение РУП «Белгослес» показателей социально- экономического развития.
  2. О выполнении организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за январь- ноябрь, прогноз на январь-декабрь 2017 года
  3. Итоги проведения мероприятий по воспроизводству лесов в 2017 году и задачи на 2018 год.
  4. Об эффективности работы деревообрабатывающих производств.

ПРИГЛАШАЮТСЯ:

—    генеральные директора, главные лесничие, главные инженеры, заместители генеральных директоров по экономике
—    директора лесхозов
—    руководители республиканских организаций, подчиненных Минлесхозу
—    руководители структурных подразделений Минлесхоза (по дополнительному списку).

Представители Совета Министров Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования, учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС